Quantcast

L’olio, risorsa del territorio

ARTICOLO ANCHE IN ARBERESHE. A Firmo un incontro formativo su degustazione e differenziazione

Più informazioni su


  L’olio d’oliva una risorsa per il territorio È già il secondo appuntamento con protagonista l’olio d’oliva che l’amministrazione comunale di Firmo organizza per incentivare lo sfruttamento delle risorse del territorio. L’incontro formativo sulla degustazione e differenziazione degli oli extravergini di oliva è stato curato dall’ASPROL Cosenza Soc. Coop. nell’ambito del progetto Regg. UE 611-615/14, l’incontro rientra in un’ampia programmazione didattico-formativa volta sia ad educare i consumatori su una strategia di acquisto consapevole dei prodotti con riconosciuta qualità ed elevato valore nutraceutico sia ad indirizzare i produttori verso un metodo di lavoro responsabile. Il pubblico è stato accompagnato in un percorso formativo tenuto dai dottori in chimica Gerardo Greco e Amalia Ruffolo i quali, dopo aver illustrato la situazione olivicola italiana con focus su quella calabrese, hanno mostrato le corrette procedure di assaggio; particolare interesse è stato quello manifestato dai partecipanti all’abbinamento dell’olio extravergine di oliva con i principali alimenti della nostra cucina di tradizione. L’assessore all’ambiente Giulia Frascino ha fortemente voluto questo incontro, seguendo la sua mission di incentivazione dei produttori olivicoli – “Un territorio deve la sua sopravvivenza a produzioni ecosostenibili e di qualità e solo attraverso la scelta dei giusti metodi di raccolta ed estrazione dell’olio si può avere un buon prodotto ed essere competitivi. Nel comune di Firmo vi è un alto numero di produttori, è tempo di emergere! L’olio calabrese è di altissima qualità e non può e non deve essere venduto alle grandi distribuzioni come avviene oggi, abbiamo bisogno di un nostro marchio; ma per fare tutto ciò dobbiamo prima conoscere bene i nostri prodotti”.

  Saverina Bavasso

  ARTICOLO IN ARBERESHE

  Vaj ulliri si pasuri për territorin Është i dyti takim me protagonist vajt ulliri që administrata e Fermës organizon për të nxituar shfrytëzimin e pasurive të territorit. Takimi formues mbi ngjërimin e vajve ulliri qe hartuar nga ASPROL Cosenza Shoq. Koop. Brenda projektit krah. UE 611-615/14, takimi është brenda një programin didaktiko-formuese drejtuar aq konsumatorët mbi një strategji blerje të ndërgjegjshme të prodhimeve me vlera të njohura dhe me vlerë nga ana e ushqyesve aq për të drejtuar prudhuesët drejt një punë me përgjegjësi. Publiku qe shoqëruar në një udhëtim formues bërë nga doktorët Gerardo Greco e Amalia Ruffolo të cilët, pas që treguan situatën italiane me fokus për atënë kallabreze, treguan mënyrën ngjërimi të drejte; interesim i veçant pati për pjessmarrësit zbulimi i çiftëzimit të vajt me ushqimet themelorë të kuzhinës së traditës. Asesorja e ambjentit Giulia Frascino deshi fuqizisht këtë takim, duke ndjekur qëllimin e saj të nxitoj prodhuesët vaj – “Një territor mbetet i gjallë falas prodhimëve që respektoin natyrën dhe që janë të mira dhe vetëm falas zgjedhjes e mënyrave korrjes dhe marrjes së vajt mund të kemi një prodhim të mirë dhe të jemi të aftë për të konkorruar. Në bashkinë e Fermës kemi shumë prodhuesë, është moti të na njohën! Vajt kallabrez është shumë i mirë dhe nuk ka mundësi dhe nuk duhet të jetë shitur më të mëdhenjëve se si bëhet sot, kemi nevojë të kemi një markë; por t’u bëjmë të gjitha duhet të njohim mirë prodhimet tonë”.

  Saverina Bavasso

  Più informazioni su